Wybory bez barier — strona główna
Wykorzystaj siłę
swojego głosu!
Wybory bez barier na Facebooku

Głosowanie przez pełnomocnika

Wyborca posiadający orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), a także wyborca, który w dniu głosowania ma ukończone 75 lat, może ustanowić pełnomocnika, który zagłosuje w jego imieniu.

Czy może za mnie zagłosować dowolna osoba?

Pełnomocnikiem może zostać wyborca, wpisany do stałego rejestru wyborców w tej samej gminie, co osoba udzielająca pełnomocnictwa, lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania
Nie jest dopuszczane przyjęcie pełnomocnictwa od więcej niż jednego wyborcy, chyba że jednym z nich jest członek najbliższej rodziny (rodzic, dziecko, małżonek, brat, siostra, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, kurateli lub opieki w stosunku do pełnomocnika).

Pełnomocnikami nie mogą być:

 • członek naszej komisji obwodowej,
 • mąż zaufania,
 • kandydat na posła lub senatora.

Pełnomocnik nie może pobierać jakiegokolwiek wynagrodzenia za „usługę” głosowania w imieniu mocodawcy.

Czy chęć głosowania przez pełnomocnika trzeba komuś zgłaszać?

Tak. Najpóźniej do 16 października 2015 r. włącznie uprawniony wyborca powinien złożyć w urzędzie gminy wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa. Wniosek składa się na urzędowym formularzu, który powinien zostać udostępniony w urzędzie gminy oraz na jej stronie internetowej.

Przepisy tego nie precyzują, ale praktyka pokazuje, że wniosek nie musi być składany przez wyborcę osobiście w urzędzie gminy, ale może być np. wysłany pocztą czy faksem lub dostarczony do urzędu przez inną osobę niż wnioskodawca.

Jak otrzymać akt pełnomocnictwa?

Pełnomocnictwo jest udzielane przed urzędnikiem gminy, który ma czuwać nad prawidłowością całej procedury. Wnioskodawca nie musi jednak fatygować się do urzędu. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest bowiem sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Złożenie wniosku oraz sporządzenie aktu pełnomocnictwa nie wymaga wnoszenia jakichkolwiek opłat urzędowych.

Co musi być we wniosku?

Wniosek powinien zawierać:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania,
 • wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

Wniosek musi być podpisany przez wnoszącego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa lub przez osobę mającą być pełnomocnikiem, w przypadku gdy wnioskujący nie może lub nie umie podpisać wniosku. W takiej sytuacji wolę udzielenia pełnomocnictwa przez wyborcę niemogącego lub nieumiejącego złożyć podpisu stwierdza przez złożenie własnego podpisu wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub inny upoważniony pracownik urzędu gminy, o ile wola wyborcy została potwierdzona w sposób niebudzący wątpliwości.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię aktualnego orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności wnioskodawcy,,
 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania, wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem – w przypadku, gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Jeżeli wniosek nie spełnia warunków formalnych, urzędnicy powinni wezwać wnioskodawcę do jego uzupełnienia w ciągu 3 dni.

Jak wygląda głosowanie?

Pełnomocnik udaje się do lokalu komisji obwodowej właściwej dla wyborcy, który pełnomocnictwa udzielił. Okazuje tam członkom komisji obwodowej własny dokument tożsamości oraz przekazuje dokument pełnomocnictwa. Komisja zatrzymuje dokument pełnomocnictwa i dołącza do dokumentacji wyborczej, a pełnomocnikowi wydaje karty do głosowania.

Czy można cofnąć pełnomocnictwo?

Tak, wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Może to uczynić najpóźniej 23 października 2015 r., składając stosowne oświadczenie wójtowi gminy (burmistrzowi, prezydentowi miasta), w której sporządzono wcześniej akt pełnomocnictwa lub dostarczając takie oświadczenie właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.