Wybory bez barier — strona główna
Wykorzystaj siłę
swojego głosu!
Wybory bez barier na Facebooku

Głosowanie korespondencyjne

W tej chwili wszyscy wyborcy mogą, jeśli zajdzie taka potrzeba, skorzystać z możliwości głosowania korespondencyjnego. Ta forma oddania głosu stworzona była z myślą o osobach z niepełnosprawnością i wciąż wyborcy, którzy mają problemy z wychodzeniem z domu, mogą oczywiście z tego rozwiązania skorzystać.

Jak zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego?

W kraju skorzystanie z tej formy głosowania wymaga zgłoszenia przez uprawnionego wyborcę do urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego. Należy je przesłać najpóźniej do 12 października 2015 r. włącznie (wprawdzie ustawowy ostateczny termin to 10 października, ale ponieważ dzień ten wypada w sobotę, termin przesuwa się do poniedziałku).

Można to zrobić ustnie, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie takie powinno zawierać:

 • imię (imiona) i nazwisko wyborcy,
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer PESEL,
 • wskazanie wyborów, których zgłoszenie dotyczy,
 • wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, lub deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego,
 • oświadczenie wyborcy o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie.

Jeżeli wyborca chciałby otrzymać nakładki w alfabecie Braille’a na karty do głosowania, powinien to wyraźnie zaznaczyć w zgłoszeniu.

Jeżeli zgłoszenie nie spełnia warunków formalnych, urzędnicy powinni wezwać wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 3 dni.

Kto i kiedy dostarczy pakiet wyborczy?

W sytuacji, gdy wszystkie wymagania zostaną spełnione, najpóźniej 7 dni przed głosowaniem wyborca powinien otrzymać na wskazany w zgłoszeniu adres pakiet wyborczy.

Pakiet wyborczy dostarczy:

 • pracownik urzędu gminy lub
 • listonosz przesyłką poleconą.

Pakiet można też odebrać osobiście w siedzibie urzędu, jeśli się to zadeklarowało w zgłoszeniu.

Pakiet wyborczy dostarczany jest wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Jeśli wyborca, np. ze względu na swoją niepełnosprawność, nie jest w stanie potwierdzić podpisem odbioru, osoba doręczająca pakiet wyborczy sama stwierdza datę doręczenia, wskazuje odbierającego i przyczynę braku podpisu.

Co będzie zawierał dostarczony do domu pakiet wyborczy?

Pakiet wyborczy będzie zawierał komplet materiałów niezbędnych do głosowania:

 • karty do głosowania (białą broszurę dot. wyborów do Sejmu i żółtą kartkę dot. wyborów do Senatu),
 • instrukcję głosowania korespondencyjnego,
 • kopertę na karty do głosowania,
 • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu,
 • kopertę zwrotną,
 • nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca prosił o nie w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Jak głosować w domu?

Wyborca głosujący korespondencyjnie powinien postępować zgodnie z załączoną instrukcją, w przeciwnym razie jego głos nie zostanie wzięty pod uwagę i głosowanie nie będzie skuteczne.

 1. Po zaznaczeniu (pamiętajmy o znaku X w kratce) wybranych kandydatów, należy włożyć karty do głosowania do koperty oznaczonej jako „KOPERTA NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA”.
 2. Kopertę należy zakleić.
 3. Należy wypełnić i podpisać oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
 4. Do koperty oznaczonej jako „PRZESYŁKA WYBORCZA” wkłada się kopertę z kartami do głosowania oraz podpisane oświadczenie, a następnie się tę kopertę zakleja.

Na kopercie będzie już wydrukowany adres komisji wyborczej, do której przesyłka powinna trafić.

Zaklejoną kopertę należy osobiście, okazując dokument tożsamości, nadać w placówce Poczty Polskiej. Nadanie tej przesyłki jest bezpłatne. Wysłać ją należy:

 • do 21 października 2015 r. włącznie w dowolnej placówce Poczty Polskiej,
 • do 22 października 2015 r. włącznie w placówce Poczty Polskiej na obszarze gminy, w której jest się ujętym w rejestrze wyborców.

Nie każdy musi fatygować się na pocztę. Osoba z niepełnosprawnością ma prawo, w momencie doręczenia albo odbierania pakietu wyborczego, zgłosić potrzebę odbioru przez listonosza koperty zwrotnej. Ten odbierze ją wówczas do 22 października 2015 r. włącznie.

Warto pamiętać, że gdy po otrzymaniu pakietu wyborca zmieni zdanie o formie oddawania głosu, może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy tego urzędu) lub w dniu głosowania do czasu jego zakończenia osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.