Wybory bez barier — strona główna
Wykorzystaj siłę
swojego głosu!
Wybory bez barier na Facebooku

Prawo do informacji o wyborach

Wyborca z niepełnosprawnością ma prawo do uzyskiwania informacji o:

  • właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania,
  • lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy, w szczególności o lokalach przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
  • warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania,
  • terminie wyborów,
  • godzinach głosowania,
  • komitetach wyborczych biorących udział w wyborach,
  • zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów,
  • warunkach i formach głosowania.

Informacje te przekazywane są na wniosek wyborcy z niepełnosprawnością przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub upoważnionego przez niego pracownika telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku należy podać nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania. Są one również podawane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

Jakie informacje mogę otrzymać od Państwowej Komisji Wyborczej?

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) zamieszcza na swojej stronie internetowej parlament2015.pkw.gov.pl informacje o uprawnieniach przysługujących wyborcom z niepełnosprawnością.

Jednak – na żądanie wyborcy – materiał informacyjny o uprawnieniach przysługujących wyborcom z niepełnosprawnością PKW sporządza także w alfabecie Braille'a i przekazuje zainteresowanemu.

Jakie informacje mogę otrzymać w lokalu wyborczym?

Kodeks wyborczy precyzuje, że obwieszczenia w lokalu wyborczym i poza nim oraz wyniki głosowania powinny być zamieszczone w miejscach łatwo dostępnych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Natomiast na prośbę wyborcy z niepełnosprawnością członek obwodowej komisji wyborczej zobowiązany jest przeczytać mu treść obwieszczeń wyborczych, czyli poinformować o biorących udział w wyborach komitetach wyborczych, zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Link do instytucji zajmującej się organizacją wyborów:

Państwowa Komisja Wyborcza: www.pkw.gov.pl

Pliki do pobrania: